БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ГРОШЕЙ

В. Ткачук

Анотація


Розглянуто економічні та соціальні функції грошей через призму їх реалізації банківською системою. Уточнено зміст грошових функцій. Встановлено взаємозалежність економічних та соціальних функцій грошей на підставі роз-гляду грошей і банківської системи як соціальних інститутів. Арґументовано необхідність посилення соціальної складової у діяльності банків.


Ключові слова


банківська система; економічні функції грошей; соціальні функції грошей

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова С. Б. Социологический подход к исследованию денег: основания и перспекти-вы[Электронный ресурс] / С. Б. Абрамова// Известия Уральского государственного уни-верситета. – 2009. – №4 (70). – С. 133–141. – (Сер. : Общественные науки). – Режим до-ступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18282/1/iuro-2009-70-17.pdf.

Гроші та кредит: підруч. / за заг. ред. М. І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К. :

КНЕУ, 2006. – 744 с.

Гроші як медіум комунікації: знакова природа грошей [Електронний ресурс] / З. Е. Скринник. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2006-1/07_Skrinnik.pdf.

Денежное обращение и кредит при капитализме: учеб. / под ред. Л. Н. Красавиной. –

-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Фин. и стат., 1989. – 366 с.

Деньги, кредит, банки: справ. пособ. / под ред. Г. И. Кравцовой. – Минск: Меркованне,

– 270 с. 6. Економічна енциклопедія: у3 т. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний(відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – 952 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від07. 12. 2000 р. №2121-III [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.

Зарубина Н. Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы функциональности[Эле-ктронный ресурс] / Н. Н. Зарубина// Социологические исследования. – 2005. – №7. – С. 13–21. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/26026/26026.pdf.

Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – К. :

Центр учбової літ., 2010. – 344 с.

Мазараки А. А. Философия денег/ А. А. Мазараки, В. В. Ильин. – К. : КНЭУ, 2004. – 718 с.

Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и політика: в2 т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – [пер. с14-го англ. изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 972 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія: навч. посіб. / С. В. Мочерний. – [4-те вид., стерео-тип.]. – К. : Академія, 2009. – 640 с.

Новий тлумачний словник української мови: у4 т. Т. 4 / укладачі: Яременко В. В., Слі-пушко О. М. – Л. : Аконіт, 2001. – 944 с.

Політична економія: підруч. : у2 ч. / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К. :

Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

Самуельсон П. Економіка: підруч. / П. Самуельсон. – Л. : Світ, 1993. – 495 с.

Семенов М. Ю. Деньги и люди: Психология денег в России: моногр. / М. Ю. Семенов. –

К. : Простобук, 2011. – 149 с.

Соціологія: підруч. / за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

Усоскин В. М. Теории денег/ В. М. Усоскин. – М. : Мысль, 1976. – 228 с.

Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: матер. ІV Міжнар. філософ.-економ. читань(18–20 травня2011 р.) / відп. секретар З. С. Скринник. – Львів, 2011. – 435 с.

Функція// Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%.

Харрис Л. Денежная теория/ Л. Харрис; общ. ред. и вступ. ст. В. М. Усоскина. – М. :

Прогресс, 1990. – 750.

Щетинін А. І. Гроші та кредит: підруч. / А. І. Щетинін. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. :

ЦУЛ, 2008. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.